zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Komunikat RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ul. Gdańska 4. (MOB) reprezentowane przez Dyrektora Muzeum  (zwanego dalej jako "Administrator"). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa  oraz na podstawie udzielonej zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
  w zakresie działania MOB, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w MOB elektronicznie na adres e-mail iod@muzeum.bydgoszcz.pl lub listownie na adres Administratora.

 

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana  dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym
  w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu Konferencji „Technika i nauka w muzeum – Muzeum - formy i środki prezentacji” organizowanej w dniach 25-27 września 2019 r. przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w tym sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa oraz w celach reklamowych i promocyjnych – na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

1) upoważnieni pracownicy Administratora

2) podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa

3) podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO ("prawo do bycia zapomnianym")

3) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO

4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody

5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.