zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Robert Kola

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Robert Kola – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, specjalista w zakresie ochrony dziedzictwa techniki, autor publikacji, referatów, raportów, specjalistycznych opinii zabytkoznawczych z zakresu historii techniki oraz dotyczących zagadnień problemowych związanych z ochroną dziedzictwa przemysłowego, kierownik toruńskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, członek Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH.
25
wrzesień 2019
Dzień I
14:00 - 14:20
Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 22 marca 2019 r. dotyczące ochrony zabytków techniki – wprowadzenie i komentarz do dokumentu
W wystąpieniu zostaną przedstawione zasady postępowania konserwatorskiego względem zabytków techniki, w świetle wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków ustalonych zgodnie z art. 90. ust. 3. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: problem odrębności kategorii zabytków techniki determinujących przyjmowanie osobnych zasad postępowania konserwatorskiego w stosunku do innych kategorii zabytków; podstawy kwalifikowania zabytków techniki; ogólne zasady rozpoznawania wartości zabytków techniki na gruncie normatywno-prawnym oraz przesłanki obejmowania zabytków ochroną prawną; rekomendowane formy dokumentacji konserwatorskiej; omówienie celu i zasad tworzenia programów przy pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych przy zabytkach techniki z uwzględnieniem postulatu zachowania ich wartości zabytkowych; problemy adaptacji zabytków techniki powiązanej ze zmianą ich funkcji.