zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Józef Łoś

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Józef Łoś - absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kustoszem i kierownikiem Działu Archeologii w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Prowadził badania wykopaliskowe o charakterze stacjonarnym i ratowniczym na wielu stanowiskach archeologicznych w woj. kujawsko-pomorskim. Szczególne miejsce zajmują badania na terenie Krajny. Wyniki prac badawczych publikował w wydawnictwach archeologicznych oraz o charakterze popularnonaukowym, m.in. w Krajeńskich Zeszytach Historycznych. Problematyka publikacji koncentruje się głównie na tzw. kulturze pomorskiej i historii archeologii. Autor wystaw archeologicznych dotyczących najdawniejszych dziejów Krajny oraz pogranicza Wielkopolski, Kujaw i Pomorza.
26
wrzesień 2019
Dzień II
15:30 - 15:40
O starych rzeczach po nowemu. Technika i nauka wparciem dla wystaw archeologicznych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Od wielu już lat archeolodzy z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy współpracują z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Dla potrzeb archeologii wykonano badania oraz opracowano wyniki szeregu analiz specjalistycznych: antropologicznych, archeozoologicznych, radiowęglowych, technologii wykonywania ozdób oraz analizy próbek organicznych. Były one publikowane m. in. jako interdyscyplinarny projekt badawczy, a częściowo wykorzystano je przy tworzeniu ekspozycji muzealnych, dzięki czemu informacje w przystępnej formie trafiły szybko do powszechnego odbiorcy. Podjęto też współpracę z przedstawicielami nauk ścisłych w zakresie wystawiennictwa, co zaowocowało wprowadzeniem nowoczesnych metod przekazu z wykorzystaniem różnorodnych technik komputerowych. Zachęca to do interaktywnego zwiedzania ekspozycji.